Päivitetty 07.11.2023

Tietoa hankkeesta

Nuorten pahoinvointi on lisääntynyt. Polarisoituvassa maailmassa enemmistöllä nuorista menee suhteellisen hyvin, samaan aikaan kun pienellä vähemmistöllä ongelmat kasaantuvat ja heidän on entistä vaikeampaa rakentaa elämäänsä ja löytää paikkansa yhteiskunnassa.

Ulos epätoivosta -hanke tarttuu ilmiöpintaan, jossa nuorten elämän kipupisteet ja tavoitteiden, toiveiden ja resurssien ristiriitaisuudet näyttäytyvät kaikkein paljaimmillaan. Kiinnostuksemme kohdistuu nuoriin, jotka ovat menettäneet tai olleet lähellä menettää elämänsä huumeiden käytön, väkivallan tai itsemurhan vuoksi. Tutkimalla tapauksia, joissa nuorten elämänkulut ovat johtaneet epätoivoisin ratkaisuihin ja turmiollisiin seurauksiin, lisäämme ymmärrystä siitä, miten epätasa-arvo, syrjäytyminen ja yleinen pahoinvointi vaikuttavat nuorten elämään. Tuotamme tietoa, jonka avulla voidaan ehkäistä riskikäyttäytymisen ja epäsuotuisten olosuhteiden vaikutuksia.

Tutkimuksessa sovelletaan sosiaalisen kuolemansyytutkimuksen (social autopsy) lähestymistapaa. Siinä otetaan lähtökohdaksi joukko samankaltaisia kuolemantapauksia, tutkitaan systemaattisesti niihin johtaneita sosiaalisia ja poliittisia tekijöitä ja lisätään yleistä tietoisuutta ja muutosta olosuhteissa. Kun oikeuslääketieteellisessä kuolemansyytutkinnassa keskitytään kuoleman välittömiin syihin ja psykologisessa lähestymistavassa yksilökohtaisiin riskitekijöihin, niin sosiaalisessa kuolemansyytutkinnassa joukkokuolleisuuden takaa etsitään sellaisia sosiaalisia ja kulttuurisia mekanismeja, jotka altistavat jotkut yksilöt ja yhteisöt muita korkeammalle ennenaikaisen kuoleman riskille.

Hankkeen toteuttajat

Hanke toteutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Nuorisotutkimusseuran, A-klinikkasäätiön sekä Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen tutkijoiden toimesta vuorovaikutuksessa kentän toimijoiden ja hallinnon sekä nuorten kanssa.

Yhteistyökumppanit

 • Addiction and the Family International Network, AFINet
 • Aggredi-katuväkivaltatyö
 • Aseman lapset ry
 • Centre for Addiction and Mental Health (CAMH)
 • Correlation-European Harm Reduction Network, C-EHRN
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto
 • FinFami – Uusimaa ry
 • Helsingin kaupunki
 • Helsingin poliisilaitos
 • Helsingin yliopisto
 • Huoma – Henkirikosten uhrien läheiset ry 
 • Icehearts ry
 • Irti Huumeista ry
 • RETS Rikoksettoman elämän tukisäätiö 
 • Lapsiasiainvaltuutettu
 • Maria Akatemia
 • Mielenterveyden Keskusliitto
 • MIELI ry 
 • Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto, YUNET
 • Oikeusministeriö (rikoksentorjuntaneuvosto)
 • Onnettomuustutkintakeskus
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö (valtion nuorisoneuvosto)
 • Poliisihallitus
 • Psykiatrian tutkimussäätiö
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialue
 • Päivyt-yhteistyöverkosto
 • Rikosseuraamuslaitos 
 • Sekaisin kollektiivi
 • Sininauhaliitto
 • Sininauhasäätiö 
 • Sopimusvuori ry
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys
 • Suomen Punainen Risti
 • Suomen sosiaali- ja terveysjärjestö ry, SOSTE
 • Surunauha ry
 • Tukikohta ry 
 • Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Rahoitus

Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.