Päivitetty 31.05.2024

Nuorten huumekuolemat

Vuonna 2021 huumeisiin kuoli Suomessa 100 alle 30-vuotiasta nuorta. Suurin osa uhreista on miehiä. Alle 30-vuotiaiden huumekuolemat kattavat noin kolmasosan kaikista huumekuolemista.

Huumekuolleisuus on yhteydessä sosiaaliseen huono-osaisuuteen, ja huumekuolemaan johtava syrjäytymisprosessi alkaa jo nuorella iällä. Huumekuolemien myötä menetetään lukuisia elinvuosia.

Huumemyrkytyskuoleman riskitekijöitä ovat opioidien ja muiden rauhoittavien lääkkeiden päihdekäyttö sekä huumeiden pistokäyttö. Riskiä lisäävät monipäihdekäyttö, samanaikainen mielenterveyden häiriö sekä epävakaat asuinolot.

Tutkittuja keinoja huumekuolemien ehkäisemiseen ovat opioidikorvaushoito, naloksoniohjelmat sekä huumeiden käyttöhuoneet. Huumekuolemien ehkäisyssä keskeistä on myös riskiryhmien tunnistaminen sekä hoitoonohjaus. Lisäksi on tärkeää saada hälvennettyä päihteitä käyttäviin henkilöihin liittyviä ennakkoluuloja ja kielteisiä asenteita.

Yleistä tietoa huumekuolemien riskitekijöistä on runsaasti, mutta nuorten kohdalta tietoa tarvitaan kipeästi lisää. Huumekuolemiin keskittyvässä työpaketissa paikataan tätä tietoaukkoa tunnistamalla huumekuolemiin johtavien nuorten elämänkulkujen riskitekijöitä ja käännekohtia.

Karoliina Karjalainen

erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 029 524 7933