Päivitetty 20.12.2023

Vaikuttavuustavoitteet

Hankkeen vaikuttavuustavoitteet kohdistuvat sekä tieteeseen että yhteiskuntaan.

Vaikuttavuustavoite 1. Monipuoliseen datakombinaatioon, mixed methods -metodologiaan ja datatieteen moderneihin menetelmiin perustuvat tutkimushankkeen tieteelliset tulokset tuottavat arvokkaan lisäpanoksen tutkimuskirjallisuuteen huumekuolemien, väkivaltakuolemien ja itsemurhakuolemien sekä nuorisotutkimuksen alueilla.

Social autopsy -lähestymistapa kohdistaa huomion nuorten sosiaalisiin maailmoihin ja olosuhteisiin, mikä luo yksilöllisen haavoittuvuuden ylittävää lisätietoa. Kolmen eri kuolemaluokan vertailuasetelma (horizontal social autopsy) on sosiaalisessa kuolemansyytutkinnassakin uusi ja innovatiivinen. Huume-, väkivalta- ja itsemurhakuolemien yhteisten ja erottavien sosiaalisten, kulttuuristen ja poliittisten taustatekijöiden tarkastelu vahvistaa tutkimuksen selitysvoimaa ja luo linkkejä ja uusia yhteyksiä substanssialueiden tutkimuskirjallisuuden välille. Lisäksi hankkeessa kehitetään aikaisempaa parempia käytäntöjä tutkimuksen avoimuuden lisäämiseksi.

Vaikuttavuustavoite 2. Tutkimushanke tuottaa uutta tietopohjaa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja ennenaikaisten kuolemien ehkäisyyn. Tutkimuksen tuloksena syntyvä nykyistä parempi ymmärrys nuorten ihmisten negatiivisista elämänkuluista, kohtalokkaista käännekohdista ja hälytyssignaaleista auttaa tunnistamaan ongelmia ja viitoittaa tietä uusien ratkaisujen löytämiseen.

Nuorten ja muiden vuorovaikutuskumppaneiden kanssa tehdään yhteistyötä uusien keinojen löytämiseksi esimerkiksi nuorisotyön ja osallistamisen, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä ennaltaehkäisevän poliisityön ja kriminaalihuollon kautta. Tämä lisää yhteiskunnan valmiuksia puuttua tilanteisiin, joissa riskit nuorten elämän kohtalokkaisiin kehityskulkuihin ovat suuret.

Vaikuttavuustavoite 3. Nuorten alle 30-vuotiaiden ihmisten huumekuolemat, itsemurhat ja väkivaltakuolemat vähenevät. Tämän tavoitteen toteutuminen vaatii monenlaisia toimia ja monien yhteiskunnallisten toimijoiden yhteistyötä. Tavoite edellyttää, että:

  • polarisaatiokehitys pysähtyy
  • syrjintä, eriarvoistuminen ja leimaaminen vähenevät
  • palvelut ovat nuorille saavutettavia ja he kokevat tulevansa kuulluiksi niissä
  • avun hakemisen kynnykset laskevat ja luottamus lisääntyy
  • ongelmiin puututaan oikea-aikaisesti ja mielenterveysongelmat otetaan vakavasti
  • väkivallan ehkäisy ja huumehaittojen vähentäminen toimivat.

Palvelujärjestelmän välittömän puuttumisen polttopisteet tunnistetaan ja toimintakäytäntöjä muokataan akuuttien tilanteiden kohdalla. Hanke edistää myönteistä kehitystä herättelemällä yhteiskuntaa toimintaan laajalla rintamalla. Tutkimustuloksista raportoidaan useilla eri foorumeilla ja saatetaan mahdollisimman laajasti saataville avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti. Hankkeen tutkijat osallistuvat yhteistyössä vuorovaikutuskumppaneiden kanssa aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi ja epätoivon kierteiden katkaisemiseksi.

Vaikuttavuuskertomukset

Raportoimme hankkeen etenemisestä Strategisen tutkimuksen neuvostolle. Raportoinnin yhteydessä kokoamme vaikuttavuuskertomukset, joissa hankkeen vaikuttavuustavoitteiden toteutumista katsotaan yhteiskunnallisen haasteen, monitieteisen tutkimuksen ja yhteistyön sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen näkökulmista.

Lue vuoden 2023 vaikuttavuuskertomukset