Työpaketti 5: Nuoret palvelujen käyttäjinä

Suomalaisen tutkimuksen mukaan nuorille on keskeistä kokemus kohdatuksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi tulemisesta. Palveluiden suunnittelussa on keskeistä nuoruuden erityisen elämänvaiheen ja nuorten erilaisten elämäntilanteiden huomioiminen

Tutkimusten mukaan nuorten mahdollisuudet saada tukea ja hoitoa mielenterveys- ja päihdeongelmiin toteutuvat Suomessa vaihtelevasti. Palvelut vaihtelevat alueellisesti sekä järjestämistavaltaan että sisällöllisesti. Varsinkin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa yhteistyörakenteet ja tiedonkulku eri toimijoiden välillä ovat usein koordinoimattomia.

Palveluihin keskittyvä työpaketti leikkaa muiden työpakettien teemoja ja laajentaa perspektiiviä palveluntuottajien ja nuorten itsensä näkökulmaan. Työpaketti rakentuu päättyneen NUMPA-yhteistyöhankkeen jatkoksi. Hankkeessa selvitettiin nuorten mielenterveyden tukemisen menetelmiä sosiaalihuollossa ja matalan kynnyksen toiminnassa erityisesti työntekijöiden ja nuorten näkökulmista.

Työpaketissa syvennetään aikaisemman tutkimuksen tuloksia erityisesti nuorten huumekuolemien, itsemurhien ja väkivaltakuolemien ehkäisyn näkökulmasta. RIPE-rekisteriaineiston avulla seurataan päihdehoitoon hakeutuneiden nuorten sekä vanhempien mukana laitosjaksolla olleiden lasten palvelujen käyttöä, ennenaikaisia kuolemia sekä ongelmien ylisukupolvisia siirtymiä. Valtakunnallisen chat-keskusteluaineiston avulla tutkitaan nuorten ilmaisemia huolia, hätähuutoja ja kokemuksia palveluista. Etnografisella menetelmällä ja järjestöjen toimintojen kautta tavoitellaan nuoria kertomaan näkemyksiään elämäntilanteeseensa liittyvistä riskitekijöistä ja suhteestaan palveluihin.

Tuuli Pitkänen

tutkimuspäällikkö, Nuorisotutkimusseura 041 517 8678