Miten urbaani henkirikollisuus eroaa Suomessa ja Etelä-Afrikassa?

Etelä-Afrikassa henkirikosten uhrien ja tekijöiden ikäjakauma painottuu paljon voimakkaammin nuoriin (15–29 v.) kuin Suomessa. Siellä henkirikokset tapahtuvat useammin julkisissa tiloissa ja ampuma-aseella. Etelä-Afrikassa henkirikoksen motiivina on useimmiten kosto, omaisuuden puolustaminen tai rikoksen tekeminen. Suomessa puolestaan yleisemmät motiivit liittyivät parisuhteiden ja mielenterveyden ongelmiin. Tutkimuksessa saatiin myös viitteitä siitä, että päihteiden rooli on henkirikoksissa suurempi Suomessa kuin Etelä-Afrikassa.

Henkirikollisuus on globaali ongelma. Siksi tutkijat kehittävät menetelmiä, joilla voidaan yhteismitallisesti vertailla erilaisia maita. Tällä tutkimuksella haluttiin testata, voidaanko Euroopan henkirikollisuuden seurantajärjestelmän (EHM) tarjoamaa analyysitapaa käyttää Afrikassa. Tulosten mukaan vaikuttaa siltä, että se olisi käyttökelpoinen myös siellä. Jatkossa olisi siis mahdollista tehdä EHM-menetelmän avulla kansainvälisiä vertailuja ja tutkia, miten yhteiskunnallinen konteksti vaikuttaa henkirikollisuuteen. Tämä auttaisi ymmärtämään myös suomalaisen henkirikollisuuden erityispiirteitä ja ehkäisyn mahdollisuuksia.

Tutkimus on kuvaileva, joten se ei suoraan kerro siitä, miten henkirikollisuutta voidaan vähentää. Tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että henkirikollisuutta selittävät tekijät voivat olla erilaisia eri maissa. Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa yksilöiden päihteiden käytön ja mielenterveyden rooli voi olla suurempi kuin globaalissa Etelässä, jossa sosiaalisten rakenteiden ja eriarvoisuuden rooli on keskeistä.

Tutkimuksen aineisto oli vuosilta 20142018. Etelä-Afrikassa se kerättiin Durbanin esikaupunkialueella. Suomessa vertailualueeksi valittiin 10 suurimmassa kaupungissa tapahtuneet henkirikokset. Tutkimus toteutettiin Helsingin yliopiston ja KwaZulu-Natalin yliopiston (Durban) yhteistyönä.

Lisätiedot

Janne Kivivuori

professori, Helsingin yliopisto 029 412 0862

Tutustu julkaisuun

Kivivuori, J., Singh, S. B., Suonpää, K., Jagganath, G., Raeste, A., Khan S., Murhula, P. B. B., Chetty, R. (2024). Homicide in Global Extremes: Exploring the Feasibility of EHM-based Analysis in Finland and South Africa. Journal of Contemporary Criminal Justice. https://doi.org/10.1177/104398622412428